Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 พ.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

24 ก.ย. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

24 ก.ย. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

9 ก.ย. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

4 ก.ย. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7264 กทม.

4 ก.ย. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กญ 1762 กทม.

4 ก.ย. 62

การพิจารณาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชล 3305 กทม.

4 ก.ย. 62

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2