Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

คำสั่ง/ประกาศ/ข้อกำหนด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 มี.ค. 64

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 พ.ค. 63

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

10 เม.ย. 62

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

10 ต.ค. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

11 เม.ย. 61

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2561

24 มี.ค. 60

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1