Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

คู่มือบริการประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ก.ค. 64

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

29 ก.ค. 64

การอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

29 ก.ค. 64

การอนุญาตทำไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

29 ก.ค. 64

การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

29 ก.ค. 64

การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่น ๆ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

29 ก.ค. 64

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

29 ก.ค. 64

การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

29 ก.ค. 64

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

จำนวนทั้งหมด 44 รายการ
1 2 3 4 5 > >>