Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ต.ค. 61

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

19 ธ.ค. 62

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4 พ.ค. 61

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4 พ.ค. 61

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9 ก.พ. 61

ระเบียบจังหวัดอ่างทองว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2561

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
< 1 2