Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top graphic

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์ มีภารกิจ ดังนี้

  1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
  2. ประสานการจัดทำแผน/โครงการ การจัดทำคำของบประมาณของทุกส่วน
  3. จัดทำรายงานสรุปสำหรับการตรวจราชการของกระทรวงและผู้ตรวจราชการอื่น ๆ ที่ขอทราบผลการดำเนินงาน
  4. ควบคุม ดูแล และดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของสำนักงาน
  5. จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดูแลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
  6. ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย