Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top graphic

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ มีภารกิจ ดังนี้

  1. ประสานการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด
  2. ประสานการเฝ้าระวังน้ำ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด
  3. กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด
  4. อนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล