Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top graphic

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจ ดังนี้

  1. การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล โรงงานแปรรูปไม้ โรงงานค้าแปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
  2. การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
  3. การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
  4. การอนุญาต การนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
  5. การอนุญาตอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจ (ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า)
  6. ประสานการขออนุญาต ใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  7. จัดทำแผนจัดการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับจังหวัด
  8. ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
  9. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  10. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย