Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top graphic

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ดังนี้

  1. จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
  2. ติดตามประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
  3. ส่งเสริมเผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ
  5. ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย